عکس های خوان میگل

عکس های بازیگران تقدیر یک فرشته

شهـــامــت مــی خواهــد

ســـــرد بــاشــی…

و گــرم لبخنــد بزنـــی ..!

جمعه بیست و دوم آذر 1392| 1:46 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

دیگر نه "شلوار پاره" نشانه ی "فقر" است .... نه "سکــوت" علامت "رضــایت".... دنــیـــــــــــــــای غـــریـبـیــست ارزشـــــــــــها "عـــــــــــــــــــوض" شـده اند و "عـــــوضــــــــــی هــا"، بــا ارزش....


جمعه پانزدهم آذر 1392| 0:36 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

ﺑﻌﻀــــــﯽﻫـــــﺎ ﺣــــــﺮﻓﯽ ﻣﯽﺯﻧﻨـــــﺪ ...
ﻭ .. ﺩﻟــــﺖ ﺭﺍ ﻣﯽﺷﻜﻨﻨـــــﺪ ...
ﺑﻌـــــﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔــــــــﯽ ﺭﻭﺑــــﺮﻭﯼ ﺍﯾﻦ ﻗﻠـــــﺐِ ﺷﻜﺴﺘــــــﻪ ...
ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﻨـــــﺪ ﻭ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨــــــﺪ : ﻧﺎﺭﺍﺣــــــﺖ ﺷــــــﺪﯼ ؟؟؟
ﭼﻘـــــــﺪﺭ " ﺯﻭﺩ ﺭﻧﺠـــــﯽ " ﺗﻮ !... ﻣــــﻦ ﻛﻪ ﭼﯿــــــﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘـــــــم
..

پنجشنبه سی ام آبان 1392| 16:19 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

وقتی خواستن ها بوی شهوت میدهند

وقتی بودن ها طعم نیاز دارند
وقتی تنهایی ها بی هیچ یادی از یار با هر کسی پر میشود
وقتی نگاه ها هرزه به هر سو روانه میشود
وقتی غریزه احساس را پوشش میدهد
وقتی انسان بودن آرزویی دست نیافتنی میشود
دیگر نمی خواهمت
نه تو را و نه هیچ کس دیگر را . . .

سه شنبه بیست و ششم شهریور 1392| 16:1 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

به تـابــــ های پـارکـــ کـه رسیـدیـمــ ...
تـو گفتـی: اولـــــ منــــــ
من هـمــ کـه روی حـرفـــِـ تـو حـرفــــ نمـی زدمـــ؛ گفتـمــ بـاشـه ...

نشستـــــ ...
منــــ هـمــ هـُلشــــ دادمــــ
حـالا نـوبتــــِـ منـــــ شـده بـود...
گفتــــ: بشین
نشستـمــ و زنجیــرهـا را محکـمــ گـرفتـمــ
آرامــ گفتـمـ: هـُل بـده دیگـه ...
بـرگشتـمــ ...
دیـدمــ کـه رفتـه استــــ !

چهارشنبه سیزدهم شهریور 1392| 13:42 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

براي بعضي دردها


نه ميتوان گريه كرد و نه ميتوان فرياد زد


براي بعضي دردها


فقط ميتوان نگاه كرد و بي صدا شك

چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392| 16:17 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

گفته بودی که چرا محو تماشای منی

آنچنان مات که حتی مژه بر هم نزنی

مژه بر هــم نزنم تا کـه ز دستم نرود

ناز چشم تو به قـدر مژه بر هم زدنی
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392| 15:52 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

فرقـے نمـے کند !!

بگویم و بدانـے ...!

یا ...

نگویم و بدانـے..!

فاصله دورت نمی کند ...!!!

در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ ...!

جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.:

دلــــــــــــــم.....!!!

a8zcu81mcbycfd6v05xb.jpg 

چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392| 14:40 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

مـــ ــهم نيستـــ از بيرون چـ ــه طـ ــور بــه نظـ ــر ميــ ــــام !
کسايـــ ـے کـ ــه درونمو مـــ ے بينن واسـ ـــم کافيــه
واســ ـه اونايـــ ـے کـ ــه از رو ظاهـ ـرم قضــ ـاوت مــ ـے کنن حرفــ ے نـ ــدارم !

هـــمــون بيرون بمونــن ـ واسشــون بســ ــه


 

چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392| 2:55 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤

 

-‘๑’ - گاهـــی دلــتــ فقــ ــط ســـنگيني


نگاهــش را می خـــواهـــد !


و اینڪـﮧ تــ ــو بــداني


نگاهـ ـتــــ مــی کـُـند !


و بــﮧ روے خــ ــودتـــ نياورے . . -
چهارشنبه بیست و سوم مرداد 1392| 2:50 |گندم| |

|________________________┍──────────────┤